Obchodní podmínky

Uvodní ujednání

Na těchto webových stránkách je provozován elektronický obchod Svět deskových her (svet-deskovych-her.cz) nabízející k prodeji kvalitní moderní deskové a karetní hry. Kupující (zákazník) učiněním objednávky akceptuje Obchodní podmínky pro dodávky zboží vyhlášené prodávajícím (dodavatelem). Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné. Právní vztahy prodávajícího s koncovým zákazníkem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, jakož i předpisy souvisejícími.

Dodavatel

Mgr. Ladislav Smejkal
Ukrajinská 16
101 00 Praha 10
Czech Republic

IČO: 42857341
DIČ: CZ7105251791

Bankovní spojení: 2400146374/2010

(+420) 733 512 361
info@svet-deskovych-her.cz

Živnostenské oprávnění je vedené u živnost. odboru ÚMČ Praha 10, čj. OŽI/U12346/2007/Nav, ev.č. 3100010-536962791
Dodavatel je plátcem DPH. Veškeré ceny jsou v katalogu uváděny včetně DPH.

Zákazník

Fyzická nebo právnická osoba, která uskuteční objednávku zboží z nabídky webových stránek svet-deskovych-her.cz.

Objednávka

Kupní smlouva, na jejímž základě je realizován prodej zboží prodávajícím kupujícímu, vzniká na základě závazného potvrzení objednávky. To je možné provést elektronicky nebo telefonicky (na číslo uvedené v objednávce). Potvrzení o přijetí objednávky do systému není potvrzení objednávky! Kontakt nutný k potvrzení objednávky provádí zpravidla prodávající po ověření dostupnosti a termínu dodání požadovaného zboží. Prodávajícím potvrzená objednávka (nebo její část) je pokládána za závaznou pro obě strany, pokud nedojde k porušení podmínek smluvených v době potvrzení. Za podstatné podmínky se považuje zejména obsah objednávky (přesná specifikace zboží a jeho počtu), cena za zboží a přepravu, způsob a termín doručení.

Okamžikem potvrzení objednávky ze strany prodávajícího se na zákazníka vztahují tyto obchodní podmínky internetového obchodu Svět deskových her (www.svet-deskovych-her.cz).

Storno objednávky - záruka vrácení peněz

Zákazník je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že dodavatel nesplní smluvené podmínky dodání. Zákazník, který nekupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, má dále v souladu příslušnými ustanoveními občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží.

Dodavatel je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání zboží, a to jen v případě nedostupnosti zboží nebo výrazné změny ceny zboží. Před odstoupením je ale dodavatel vždy povinen kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupu.

Postup v případě storna objednávky (odstoupení od smlouvy)

Vzhledem k tomu, že v případě odstoupení se smlouva od počátku ruší, vrátí nebo nahradí dodavatel zákazníkovi a zákazník dodavateli veškerá přijatá plnění.

Odstoupit může zákazník tak, že tuto skutečnost oznámí dodavateli, a to elektronicky na emailovou adresu použitou v objednávce. Při odstoupení je nutné uvést číslo objednávky a datum nákupu a předložit originál dokladu o koupi zboží.

Pokud již zákazník zboží obdržel a převzal, zašle zboží zpět do provozovny dodavatele, kde dodavatel bez zbytečného odkladu posoudí stav vráceného zboží. V případě, že je zboží vráceno dodavateli v jiném než neporušeném stavu, je zákazníkovi z ceny zboží odečtena částka odpovídající poškození nebo opotřebení zboží. Dodavatel je v případě odstoupení povinen zákazníkovi vrátit již zaplacenou kupní cenu nebo její část.

Zboží, prosíme, posílejte doporučeně a pojištěné, jelikož neručíme za jeho případnou ztrátu na cestě k nám (doporučeně neznamená na dobírku).

Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám kupní cenu nebo její část zašleme složenkou nebo převodem na Váš účet a to nejpozději do 14 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží. Z částky k vrácení prodávající odečte náhradu prokazatelně vynaložených výdajů spojených s uzavřením a následným odstoupením od smlouvy dle příslušných ustanovení (náklady na dopravu zboží zákazníkovi a poplatky za vrácení peněz).

Reklamace

Poškození během přepravy prostřednictvím zvoleného dopravce

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

Postup při poškození, nebo úbytku obsahu poštovní zásilky je stanoven podmínkami daného dopravce.

Vady zboží

Záruční doba začíná běžet ode dne předání zboží kupujícímu. Prodávající poskytuje záruku za jakost a úplnost dodávky. Na veškeré zboží se vztahuje zákonná záruční lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Záruční lhůta začíná běžet dnem převzetí zboží zákazníkem. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady.

Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady. Případné vady je kupující povinen neprodleně hlásit dodavateli. Za vady vzniklé přepravcem dodavatel neručí.

Postup vyřízení reklamace

Kupující zašle vadné zboží na reklamaci přepravní službou - na vlastní náklady - na adresu prodávajícího. Balík musí být označen viditelně “REKLAMACE” a obsahovat: Reklamované zboží, kopii nákupního dokladu, podrobný popis závady a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zpáteční adresa, tel.číslo.). Zboží, které bude zasláno na náklady prodávajícího nebude přijato! Zpáteční cestu (po vyřízení oprávněné reklamace) hradí prodávajicí. V případě neoprávněné reklamace bude zboží na náklady a riziko kupujícího zasláno na jeho uvedenou adresu.

V případě oprávněnosti reklamace má kupující právo na: výměnu vadného zboží za bezvadné poskytnutí přiměřené slevy z kupní ceny odstoupení od smlouvy.

Reklamace zboží prodávající vyřizuje bez zbytečného odkladu, maximálně však do 30 dní od data uplatnění reklamace kupujícím. Jakmile obdržíme vaši zprávu o reklamaci, spojíme se s vámi a dohodneme další postup.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

Ochrana osobních údajů

V souvislosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů („GDPR”) jsou podmínky ochrany osobních údajů popsány v samostatném dokumentu.

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí v rozsahu a znění, které je uvedeno na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky.

Svět deskových her

Kubánské nám. 1268/9
100 00 Praha 10
(+420) 733 512 361

info@svet-deskovych-her.cz

Otevírací doba
Po – Út12:00 – 18:00
Stzavřeno
Čt – Pá12:00 – 18:00
So – Nezavřeno
Kroužek deskových her

Kroužek deskových her

středa 6. 12.
16:00 – 18:30